Avtal

Med stöd av Landskapslag (1978:22) om tjänstekollektivavtal är TCÅ förhandlings- och avtalspart vilket i praktiken innebär att TCÅ har rätt att förhandla med Ålands landskapsregering,   Kommunala avtalsdelegationen och Ålands lagting.  Själva förhandlingsprocedurerna regleras å sin sida av de huvudavtal som TCÅ slutit med landskapsregeringen, avtalsdelegationen och lagtinget. På landskapssidan har även Akava-Åland, FOA-Å, Tehys fackavdelning på Åland och ÅTFC förhandlings- och avtalsrätt medan det på den kommunala sidan är endast Akava-Åland och FOA-Å som tillsammans med TCÅ förhandlar och sluter avtal. Slutligen är det Akava-Åland och TCÅ som förhandlar och avtalar med Ålands lagting.

 I Landskapets tjänstevillkor ingår tjänstekollektivavtal som reglerar bl.a.  minimigrundlöner, arbetstid, semester, resekostnader, tjänstledigheter. Härtill har vi inom landskapet följande avtal som berör våra medlemmar: Tjänstekollektivavtal för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård,  Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal och Årsarbetstidsavtalet för lärare. Dessa avtal är för tillfället i kraft för lärarnas del 1.8.2022 – 31.7.2025 medan de övriga gäller för tiden 1.3.2022-30.4.2025. Ett årsarbetstidsavtal för undervisningspersonal vid Högskolan på Åland är i kraft 1.8.2022-31.7.2024.

Du hittar landskapets avtal via https://www.regeringen.ax/arbete-pension/kollektivavtal

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) samt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas i kommuner och kommunalförbund. I AKTA finns avtalsbestämmelser som reglerar villkoren både i tjänste- och arbetsförhållanden (bl.a. arbetstid, semester, löner, arbetsledighet och tjänsteledighet). Eftersom vi på Åland har egen avtals- och förhandlingsrätt då det gäller dessa avtal så innehåller dessa två kommunala avtal bestämmelser som avviker från motsvarande avtal i riket. Dessa avvikelser är t.ex. i AKTA märkta med (ÅL). Det aktuella AKTA resp. TS gäller för tiden 1.4.2022 – 30.4.2025.

Du hittar de kommunala avtalen via https://www.kommunforbundet.ax/kommunala-avtalsdelegationen/kollektivavtal

Tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkor för lagtingets tjänstemän reglerar villkoren i anställningsförhållandet för lagtingets tjänstemän och arbetstagare. Tjänstekollektivavtalet är i kraft under tiden 1.3.2022-30.4.2025.