Stadgar

Namn, hemort, verksamhetsområde

§ 1

Föreningens namn är Tjänstemannaorganisationerna på Åland r.f. Föreningen benämnes i dessa stadgar med organisationen. Organisationens hemort är Mariehamns stad och verksamhetsområdet landskapet Åland.

Organisationens språk är svenska.  

Syfte

§  2

Organisationen verkar som centralorganisation för de fackföreningar, som bildats av personer som är anställda i landskapet Ålands, dess affärsverks, åländska kommuners, kommunalförbunds, församlingars och andra offentliga samfunds tjänst samt i sådana åländska samfunds tjänst, som åtnjuter landskapsbidrag. Organisationen representerar dessa föreningar samt bevakar deras och deras medlemmars rättsliga, löne- och sociala intressen.

För att förverkliga sina mål gör organisationen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar ingångna avtals tillämpning  

Medlemmar

§ 3

Som medlem i organisationen kan antas sådan registrerad förening som avses i  § 2 i dessa stadgar.

§ 4

Skriftlig ansökan om medlemskap i organisationen bör riktas till organisationens styrelse. Till ansökan bör bifogas sökande förenings stadgar och uppgift om antalet medlemmar i föreningen.

Organisationens styrelse beslutar i övrigt om villkoren för anslutning som medlem.

§ 5

Medlem bör verka i enlighet med organisationens stadgar och syfte samt följa de beslut vilka i enlighet med dessa stadgar fattats i organisationens beslutande organ.

§ 6

Medlemsförening bör

 • årligen före utgången av februari månad sända en utredning över antalet personmedlemmar i föreningen,
 • årligen före utgången av mars månad sända en förteckning över de personmedlemmar vilka vid slutet av föregående kalenderår hört till föreningen,
 • omedelbart meddela förändringar i föreningens stadgar och struktur till organisationen,
 • betala medlemsavgiften regelbundet.

§ 7

Medlem, som beslutat om utträde ur organisationen, bör skriftligen meddela härom till organisationens styrelse, dess ordförande eller genom muntlig anmälan till organisationens mötesprotokoll.

Då medlem utträtt upphör dess skyldighet gentemot organisationen efter sex månader, räknat från den dag då meddelande om beslut att utträda avgivits.

Om medlem underlåter att uppfylla sina förpliktelser gentemot organisationen eller förfar på sätt som strider mot organisationens syfte, kan styrelsen utesluta medlem ur organisationen.

Utesluten medlem kan föra uteslutningsbeslutet till omprövning vid organisationens möte genom att överlämna skriftligt besvär till organisationens styrelse inom 30 dagar efter att ha erhållit meddelande om uteslutning.

Beslutanderätt

§ 8

Organisationens högsta beslutande organ är organisationens möte. Föreningens förvaltning handhas av en styrelse.

Organisationens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet.

Extra möte hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller då en medlemsförening anhåller skriftligen därom av styrelsen för handläggande av ett av den anmält ärende.

§ 9

Rösträtt vid organisationens möte har de av medlemsföreningarna valda representanterna. Representanternas sammanlagda röstetal vid mötet är detsamma som medlemsföreningarnas medlemsantal vid mötesårets ingång. Medlemsföreningarna bör i sina fullmakter ange, hur deras röstetal fördelats på föreningens representanter. Delade röster må icke användas.

Styrelsens medlemmar och organisationens avlönade funktionärer har rätt att närvara vid organisationens möte och har härvid yttrande- men inte beslutsrätt.

Mötet äger rätt att bevilja närvaro- och yttranderätt även åt andra än i mom. 1 och 2 nämnda personer.

§ 10

Kallelse till ordinarie och extra möten utfärdas skriftligen till medlemsföreningarna.

Kallelse till ordinarie möte sker senast 14 dagar och kallelse till extra möte senast 7 dagar före mötet, kallelse- och mötesdagar inberäknade.

Styrelsen fastställer närmare tid och plats för organisationens möte.

Organisationens möte är beslutfört om det är sammankallat enligt stadgarna.

Organisationens vårmöte och höstmöte

§ 11

Organisationens vårmöte, som hålls inom april-maj

 • behandlar styrelsens redogörelse över organisationens verksamhet under föregående verksamhetsår,
 • behandlar revisionsberättelsen och fastställer bokslutet samt fattar beslut om ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga,
 • fattar beslut om användandet av eventuellt överskott eller täckande av eventuellt underskott,
 • behandlar och fattar beslut i övriga av styrelsen eller medlemsförening framförda ärenden.

Organisationens höstmöte, som hålls inom oktober-november

 • fastställer medlemsavgiften för följande räkenskapsperiod,
 • godkänner verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår,
 • väljer vartannat år organisationens ordförande och styrelsens övriga ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter i ställer för de, som är i tur att avgå,
 • väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för följande räkenskapsperiod.

Vid laga förhinder för såväl ordinarie medlem som dennes suppleant att handha sin förtroendeuppgift kan organisationens möte verkställa kompletteringsval under styrelsens pågående mandatperiod.

Ärende som medlemsförening önskar få behandlat på ordinarie möte bör jämte motivering tillställas styrelsen för beredning före 15 september och 15 mars.

Förhandlings- och avtalsverksamhet

§ 12

Tjänste- och arbetskollektivavtal godkänns av styrelsen

Styrelsen kan utse förhandlingskommissioner, som för förhandlingar i organisationens namn.

Styrelsen kan tillåta medlemsförening att förhandla och träffa avtal, ifall ifrågavarande ärende fordrar det. Förhandlingarnas slutresultat bör meddelas organisationens styrelse.

Medlemsföreningarnas framställningar till förbättrande av tjänste-, arbets- och lönevillkor bör jämte motiveringar tillställas organisationens styrelse före av densamma fastställt datum.

Styrelsen

§ 13

Till styrelsen hör en av höstmötet för två år vald ordförande och minst sex och högst tio ordinarie medlemmar. Varje ordinarie medlem har en personlig suppleant.

Hälften av styrelsens medlemmar är årligen i tur att avgå, första gången enligt lottdragning, därefter i tur och ordning.

Styrelsen väljer årligen inom sig viceordförande. Styrelsen kan inom eller utom sig även välja sekreterare, kassör, informationssekreterare samt andra funktionärer. Av organisationen avlönad funktionär har yttrande- men inte rösträtt vid styrelsens möten.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande vid mötet.

Styrelsens uppgifter

§ 14

Styrelsen

 • representerar organisationen,
 • godkänner nya medlemmar och för förteckning över medlemsföreningar,
 • sammankallar organisationens möten,
 • verkställer de beslut organisationens möten fattat,
 • ansvarar för organisationens verksamhet och ekonomi samt ombesörjer uppgörandet av verksamhetsberättelse och bokslut,
 • bereder förslag till verksamhetsplan och budget,
 • utser förhandlingskommissioner,
 • utser organisationens representanter i kommittéer, kommissioner och andra organ i vilka organisationen är representerad,
 • tillsätter vid behov till sin hjälp kommittéer och arbetsgrupper för beredning av ärenden,
 • anordnar förtroendemannaval,
 • ansvarar för organisationens arbetsstridsredskap,
 • anställer och avskedar organisationens avlönade funktionärer, fastställer deras uppgiftsbeskrivning samt överenskommer om villkoren i arbetsförhållandet,
 • upprätthåller en fortlöpande kommunikation med medlemsföreningarna,
 • fastställer löne- och övriga avtalskrav,
 • godkänner tjänste- och arbetskollektivavtal,
 • vidtar andra nödvändiga åtgärder som befrämjar organisationens syften.

Rådgivande medlemsomröstning

§ 15

Styrelsen kan verkställa rådgivande medlemsomröstning om förhandlingsresultat gällande tjänste- och arbetskollektivavtal.

Medlemsomröstningen förrättas enligt av styrelsen fastställda direktiv och däri deltar de till organisationen anslutna medlemsföreningarnas personmedlemmar vilka berörs av ifrågavarande avtalsförslag.

Arbetsstrid

§ 16

Organisationens möte eller en enhällig styrelse beslutar om organisationen skall påbörja eller avsluta en arbetsstrid. Även beslut om påbörjande eller avslutande av arbetsstrid kan styrelsen underkasta en i § 15 nämnd rådgivande medlemsomröstning.

Under arbetsstrid påbjudna förfaringssätt fastställs i ett av styrelsen godkänt reglemente.

Räkenskapsperiod och revision

§ 17

Organisationens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet bör vara färdigt att överlämnas till revisorerna före utgången av februari månad.

Revisorerna bör ge sitt skriftliga utlåtande om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga före utgången av mars månad.

Tecknandet av organisationens namn

§ 18

Organisationens namn tecknas antingen av styrelsens ordförande eller viceordförande endera jämte någon annan ordinarie styrelsemedlem eller av styrelsen därtill förordnad funktionär.

Ändring av stadgarna

§ 19

I dessa stadgar kan ändring göras endast med organisationens ordinarie mötets beslut.

Ändringsförslaget skall härvid understödas av minst två tredjedelar (2/3) av de i omröstningen givna rösterna.

Upplösning av organisationen

§ 20

För upplösning av organisationen krävs beslut vid organisationens ordinarie möte, varvid minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna bör ge förslaget om upplösning sitt understöd.

I fall organisationen upplöses, överlåts återstående egendom på det sätt som nämns i upplösningsbeslutet till en eller flera registrerade föreningar, som verkar för i dessa stadgar nämnda syften.